ประชาสัมพันธ์รับสัมครเรียนต่อ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครในหลักสุตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รับ 100 คน สมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 15 เมษายน 2554 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nurse.swu.ac.th

alt มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต โครงการพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 สมัครทางอินเตอร์เน็ต ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2554 ที่เว็ปไซต์ http://www.cs.kku.ac.th

alt คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาเครื่องกลและการผลิต (ภาคพิเศษ) ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2554 สมัครได้ที่ www.eng.src.ku.ac.th

alt มหาวิทยาลัยภาคกลาง (สถาบันอุดมศึกษาเอกชน) เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ สมัครได้ที่ห้องแนะแนวภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tuct.ac.th

alt คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำปีการศึกษา 2554 (รอบสอง) สมัครได้ที่ห้องแนะแนวภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eng.sur.ac.th

alt โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครนักเรียนเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ คุณสมบัติ จบ ม.3 หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ตำกว่า 2.00 เป็นชายโสด อายุ 15-18 ปี สมัครทางไปรษณีย์และทางเว็ปไซต์ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 4 มีนาคม 2554 ที่ www.navy.mi.th/ndas

alt มหาวิทยาลัยศรีปุทม (มหาวิทยาลัยเอกชน) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริฐฐาตรี ประจำปีการศึกษา 2554 ประจำปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2554 เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่สมัครที่มีผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป สามารถสมัครเข้าศึกษาได้ด้วยการสอบสัมภาษณ์ทันที สำหรับผู้สมัครที่ตัดสินใจได้รวดเร็ว สมัครและลงทะเบีนภายในวันที่ 31 มกราคม 2554 จะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา 5,000 บาท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.spu.ac.th

alt มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ (นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย 3.50 ขึ้นไป) สมัครภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://amd.kku.ac.th หรือ http://www.kku.ac.th

alt สถาบันโรงเรียนการโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน โครงการทวิภาคี เปิดรับสมัครนักเรียนศึกษาต่อระดับ ป.ว.ช สาขาการโรงแรม เปิดรับสมัครที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิติ้ ตำบลจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 – 25 มีนาคม 2554 เวลา 09.00-16.00 น. รับสมัครสมัครภาษณ์และรับทราบผลในวันที่มาสมัครทันที ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ambassadorcityjomtien.com

alt alt คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนักสึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2554 เปิดรับสมัครภายใน 12 มีนาคม 2554 ไม่มีสอบข้อเขียน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 18 มีนาคม 2554 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://science.rru.ac.th

วิทยาลัยการอาชีพพิมาย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2554 ในระดับ ปวช.และ ปวส. ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554 ขอรับใบสมัครเรียนหรือ Download เอกสารใบสมัครเรียนที่ website http://www.phimai-icc.ac.th

alt มหาวิทยาลัยอีสาน เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนนิเมชันและเกม และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รับแผนวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป สมัครได้ที่ห้องแนะแนว ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2554 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.en.esu.ac.rh หรือ http://www.esu.ac.th 

alt คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2554 ในระบบ Admission ตรง รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และในระบบ Admission กลาง (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 8 พฤษภาคม 2554 สมัครได้ที่ http://www.kcn.ac.th   

alt คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อศึกษาในระบบตรง ประจำปีการศึกษา 2554 โดยเปิดรับสมัครผ่านระบบ Internet ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmuti.ac.th

Advertisements
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่างๆ

นักเรียนสามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอื่นๆ
UMP

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น